Các hoạt động

Các hoạt động

Hasco Holdings thiết lập thế chân kiềng trong hoạt động thông qua: 
1. Cung cấp các giải pháp đầu tư và quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp (quản lý tài sản) nhằm giá tăng giá trị vốn hóa của các tài sản tài chính của các khách hàng cá nhân và tổ chức.
2. Mua lại và sáp nhập (M&A) kết hợp Tái cấu trúc doanh nghiệp để thiết lập hệ sinh thái, chuỗi “doanh nghiệp Hasco” góp phần tăng nội lực, sức mạnh cạnh tranh, hiệu quả hoạt của từng công ty cũng như của toàn Tập đoàn.
3. Huy động vốn, gia tăng vốn góp cổ phần của Hasco Holdings nhằm gia tăng không ngừng năng lực, quy mô tài chính đồng thời chyên nghiệp hóa các hoạt động quản lý đầu tư, quản lý vốn của Hasco Holdings. 
Xem Thêm
Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư

Trong suốt lịch sử hoạt động của mình, HASCO Holdings đã phát triển thành công bằng cách tuân theo những nguyên tắc đầu tư cốt lõi:
1. Lựa chọn đầu tư vào các Doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, có lịch sử hoạt động, tiền đề cơ bản, sẵn sàng hợp tác và có nhân sự quản trị điều hành đáng tin cậy.
2. Tập trung phát triển danh mục đầu tư có tầm nhìn để đón nhận những cơ hội, thích ứng với những thay đổi và/hoặc xu hướng của môi trường kinh doanh và nhu cầu khách hàng, đồng thời tạo dựng sự liên kết giữa các công ty trong hệ thống/ hệ sinh thái để đồng hành, cộng hưởng cùng phát triển.
Việc áp dụng những nguyên tắc đầu tư kiên định trong nhiều năm đã mang đến một danh mục đầu tư đa dạng mà chúng tôi có ngày nay, cùng với mức tăng trưởng ổn định về lợi nhuận (của các công ty con, công ty liên kết và HASCO Holdings) qua các chu kỳ kinh tế.
Xem Thêm